hore
Logo

OBLASTI PRÁVA

Obchodné a zmluvné právo

Hlavnými piliermi našich služieb v oblasti obchodného a zmluvného práva je vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv, zastupovanie v obchodných sporoch a vymáhanie pohľadávok. Pomôžeme Vám pri zakladaní všetkých typov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek. Vypracujeme podklady potrebné pre založenie obchodnej spoločnosti. Dokážeme zabezpečiť zapracovanie zmien už do existujúcich spoločností ako zmena sídla, predmetov činností, zmena výšky základného imania, zmena právnej formy a podobne. Vypracujeme podklady pre zrušenie a výmaz obchodnej spoločnosti. V oblasti obchodných spoločností naša advokátska kancelária poskytla právnu pomoc niekoľko desiatkam s.r.o., a.s., neziskových organizácii, občianskych združení. Poskytujeme služby pri zakladaní, zmenách, výmazoch obchodných spoločností a taktiež zastupovaní pred príslušnými Obchodnými registrami a Okresnými úradmi. Pripravujeme a analyzujeme obchodné zmluvy, prípadne ich pripomienkujeme a snažíme sa o prípadnú korekciu v súčinnosti s druhou stranou.

Právo obchodných spoločností

Zabezpečujeme vypracovanie všetkých dokumentov pre Vašu obchodnú spoločnosť. Vykonávame všetky potrebné úkony pre založenie spoločnosti, pričom aktívne komunikujeme so živnostenským úradom a obchodným registrom. Poskytujeme komplexný právny servis pri zmene vnútorných pomerov, zmene právnej formy, splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku a likvidácii spoločnosti.

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujeme komplexné služby. Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru. V pracovno-právnom vzťahu zastupujeme zamestnávateľa aj zamestnanca. Skontrolujeme správnosť a odbornosť všetkých druhov zmlúv alebo iných jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce. Vypracujeme pre Vás návrhy, žaloby, odvolania, sťažnosti. Zastúpime Vás v súdnych sporoch v rámci ochrany pracovnoprávnych vzťahov.

Občianske právo

Vypracujeme Vám občiansko-právne zmluvy vrátane inominátnych zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve. Poradíme Vám ohľadom ochrany osobnosti, autorského práva a priemyselného práva. Vypracujeme listiny o právnych úkonoch ako sú dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadania podielového spoluvlastníctva. Zastúpime Vás v občianskom súdnom konaní alebo v dedičskom konaní.

Súdne spory

Poskytneme Vám poradenstvo a zastupovanie fyzických alebo právnických osôb na strane žalobcu aj žalovaného v súdnych konaniach na súdoch všetkých stupňov. Pomôžeme Vám pri mimosúdnych riešeniach sporov. Vyriešime spory v súvislosti s konkurzmi a vymáhaním pohľadávok. Vypracujeme za Vás všetky druhy žalôb.

Správne právo

Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo vo všetkých aspektoch správneho práva. Zastúpime klientov na katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní alebo v konaní pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pri uplatňovaní nárokov zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla nesprávnym úradným postupom, alebo nezákonným rozhodnutím správneho orgánu. Taktiež zastupujeme klientov v konaní o predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody, ako aj v súdnych konaniach vedených proti štátu.

Vymáhanie pohľadávok

V oblasti vymáhania pohľadávok poskytuje Advokátska kancelária výhradné právne substitučné zastúpenie pri súdnych sporoch v stredoslovenskom a východoslovenskom kraji pre štyri české finančné inštitúcie (ČSOB a.s., Komerční Banka a.s., Česká sporitelna a.s., a inkasná spoločnosť Český inkasní kapitál a.s. ).

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme obhajobu v maximálnej miere od prípravného konania až po konečné a právoplatné rozhodnutie.

Náhrada škody na zdraví

V oblasti náhrady škody na zdraví, bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia sa snažíme v plnej miere a výške zabezpečiť všetky oprávnené nároky poškodeného/klienta. Zastupovanie spočíva v komunikácii so Zdravotníckymi zariadeniami a personálom ( lekármi, znalcami, zdravotnými sestrami), sociálnymi, zdravotnými a komerčnými poisťovňami. V neposlednom rade zabezpečujeme potrebné žiadostí a dokumenty pre riadne uplatnenie nárokov poškodených a včasné uplatnenie na príslušných úradoch inštitúciách a súdoch.